Mountain Bluebird
South Dakota, Montana. Click on thumbnail to load larger image.
Mountain Bluebird (female), Yellowstone, 2003. Mountain Bluebird, Custer State Park, South Dakota, June 2008. Mountain Bluebird, Custer State Park, South Dakota, May 2009. Mountain Bluebird, Custer State Park, South Dakota, May 2009. Mountain Bluebird, Custer State Park, April 2012.
Mountain Bluebird, Red Lodge, MT, June 2013. Mountain Bluebird, Custer State Park, May 2016. Mountain Bluebird bringing home food for hatchlings, Custer State Park, May 2016. Mountain Bluebird in Custer State Park, April 2017. Mountain Bluebird in Custer State Park, April 2017.
Mountain Bluebird in Custer State Park, April 2017. Mountain Bluebird in Custer State Park, April 2017. Mountain Bluebird in Custer State Park, April 2017. Mountain Bluebird in Custer State Park, April 2017. Despite the coloring, I think this is a mountain bluebird, juvenile or female or both, in Custer State Park, April 2017.
Despite the coloring, I think this is a mountain bluebird, juvenile or female or both, in Custer State Park, April 2017. Mountain Bluebird, Custer State Park, May 2019. Mountain Bluebird, Custer State Park, May 2019.

[Species List] | [Main Menu]

All photos 1998-2021 by Thomas O'Neil